Псалъэжь: Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зыгурыIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Нанэ сэрэ

КъысфIaщами Мадинэ,нанэ сэрэ
Нанэ сри-Динэщ.
Езы нанэ — си нэщ,
Срищхьэ баринэщ.
Нанэ срищыгъэщ,
Сэ езыр си дыгъэщ.
Зэзэмызэ сыгъми,
КъысфIимыщ «Гъыринэ».
Нанэ сриIэфIмэ,
Сэ езыр — си фощ.
Нанэ дыщэ сэрэ
ФIыщэу дыздопсэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 238

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: