Псалъэжь: Афищэ зытар хьэ матищкIэ ящэжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

Хъуэпсэн

Хъуэпсэным щIопщу
Дыздегъэушыр,
Зэм дегъэгушхуэ,
Зэм дегъэгухэ,
Гъуэгум щынэхууи
ФIыгъуэм дыхуешэ.
Уэгум щонэхур
Вагъуэм, жэщ хъумэ,
АтIэ лъэIэсыт
Абы уэ IэкIэ.
АрщхьэкIэ цIыхур
Мыхъуапсэу хъуркъым,
Сэри куэд щIауэ
Iэджэм сохъуапсэр,
Ар саугъэту
Адэм къагъанэ,
Мы дуней хьэхум
Си адэр ехами,
Ар зэхъуэпсахэм
Си псэр дахьэхыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: