Псалъэжь: ЛIыкIуэ яукIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Къэплъыхъуэр

Уэсят

НапщIэ гъэгуфIэр уи фIэщ умыщ,
ФэрыщI нэпс щэIухэм уахуемыплъэкI,
ГъащIэ уиIэхукIэ пэжым тетыф,
Уи фIыр цIыху лъэпкъым егъэкI!
Дыщэм а уи щхьэр хуумыгъэлъахъшэ-
Ар дыщэ минхэм нэхъ лъапIэщ.
Пщыгъэ, беягъэм хуэдзыхэу
ЩIыбкIэ лъэбакьуи къыумыч!
Iэгъуапэм пэжыр щыбгъэпщкIуу
Бей бзаджэм жиIэр умыщIэ,
ГъащIэм ебламэ, лIыхъужьхэм
Я цIэр уэрэдым хэнакIэт.
Андемыркьану ди хахуэр
Беслъэну ПцIапцIэмкIэ дэIуакъым,
Лъэпщ джатэ жану хуищIари
Пэжым хуэмыбзэу щытакъым.
Хэкум емыкIур къылъысмэ,
Псэр умылъытэу къыщыж,
Бийм ущышынэу упщылIмэ,
Щэныгъэр къащти нэхъ лъапIэщ.
ЛIыгъэр, щIэныгъэр насыпым
И благъэ дыдэу IуэхуитIщ,
ДэнэкIи гъази зэманыр
ХуитыныгъэщIэкъумкIи гурыхьщ.
Уэ зыгъэлъапIи, уи махуэр
Дэгъуэу, нэщхъыфIэу плъагъунщ,
Уэ зыгъэпуди, зэманыр
Пуду, нэщхъейуэ плъытэнщ.
ЩIалэхэ, пщашэхэ, фи махуэр
ЛъапIэщ, гуфIэгъуэщ, фхъумэжхэ,
Фи лъэпкъыр щIэлIэну щытауэ
ЩхьэхуитыныгъэмкIэ фобжьыфIэ.
Нобэ фыхуитхэщ… фи хэкум
ГъащIэм и дахэр щытепщэщ,
ФызыгъэпщылIу щытахэр
Фэ къыфхэтыжкъым, кIуэдахэщ.
Ауэ вгъэбыдэ Хэку гъунэр,
Вгъашхэ шагъдийхэр, иджыри
Фэ фыухакъым жагъуэгъур.
Фэрщ текIуэныгъэр зиIэнур,
Быдагъэ, лIыгъэ зивгъэIэ,
Фыбейщ, фыхуитхэщ, си къуэшхэ,
Бий къытекIуэнкъым фи гуащIэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 51

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: