Псалъэжь: Благъэжь хыфIумыдзэ, гъуэгужь умыбгынэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Псалъэ пэжхэр

1
Уэ щIакIуэфI уимыIэу
Уи Iэр псоми хуэкIэщIым,
ЩIыхуэр куэду птелъым,
Унэм щIэлъ чэтхъамэ,
Хъер зыпылъ щымыIэм,
Уи Iуэм бгъэн темылъмэ,
Уи мэкъумылэр мащIэу
ЩIыIэр къэблэгъамэ,
Уи лэгъунэм жэщкIэ
Щэхуу бжэ щыIуахмэ,
Узыхуей уимыIэу
Зэ бэIутIэIу ухъуамэ,
Шэджагъуашхэ папщIэ
Уэ хьэщIапIэ укIуэм,-
Уи насып къэкIуапIэм
И бжэр хуищIыжащ.

* * *
ГъащIэм и уасэр зыщIэр,
Щыху лIыгъэ щIапIэм итар,
ПсэкIэ фIыгъуэм щIэбэну
Зи дуней гъащIэр зыхьар,
Щыху насып Iыхьэм хущIэкьуу
Зи къару псори зытар,
Зи лъэпкъыр фIыуэ зылъагъур,-
Ар гугъуехьакIуэм и бынщ.
Абы хуэфащэщ пашэну,
Апхуэдэм фIым ухуишэнщ.
Апхуэдэ лIыфIым сыхуэзэм,
Зауэ нэхъ гуащIэм сыкIуэнщ,
Ар мащэм кIуэну къэхъуами
И гъусэу сэри сыкIуэнщ!

* * *
Зэманыр псынщIэу йокIуэкIыр,
И гупкIэм дису дыздешэр,
Гъуэгу быркъуэшыркъуэу дыздэкIуэм
ДеудыныщIэ мычэму.
А гупхэм дису дыздэкIуэм
Дыкъыпыхунущ зэгуэрым,
А щIыгу сызтехуэм и дежыр
Къызахъуэжынущ сэ мащэу.
Абдей щIалъхьэнуи си хьэдэр
ДыркъуэщIэ щIыщхьэм ищIынщ,
Хъуэпсэгъуэ дапщэ сиIами
IэщIыб абдежым щыхъунщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 34

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: