Псалъэжь: ПщылI зыгъэпщылIыр лъэщырщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Iэщэр фузэд!

ДимыIэж фащэм
Дыщэр хуагъэпсыр,
Iэщэ зыузэдым
Нобэр и лIэщIыгъуэщ,
Къэралыгъуэр ткIийщи
Ди нэр имыгъаплъэ,
Ди лъыр къызэщIэплъэм,
Ди лъэр тхущIауд,
Дину дызэрытри
Ди псэм фIэмыфIыж,
Жыру ди Iэщэр
Пщыхэм яхудолъ,
Лъы гъэжэн хуезыджэм
Джатэр хуагъэдалъэ,
Тепщэу диIэ псори
Ди пщIэнтIэпскIэ машхэ,
Тшхын дымыгъуэтмэ,
Дэ мыжурэм допхьуэ.
Дэ хъаныжьу диIэм
БэIутыIубэ дащI,
Пашэу дэ диIахэм
Ахэм дыщагъэу,
Мыгъуэу фымыпсэууэ
Фейуи пщыр фыукI,
КъикIым фыщымыщтэ,
Iуэхур нэхъ вгъэпщтыр!
Тетым фезэуэну
Псоми фэ зывгъэпс,
ГъащIэм дэ къытлъысыр
Диныжь закъуэр арщ.
Уэ щхьэ закъуэ ухъумэ,
Уи хъыджэбзыр ящэ…
Тхылъхэр едгъэщIэнум,
ЩIалэр тфIагъэпуд.
Зи унапIэ Iэгъуэм
Ар участкэ ящI.
Пщыхэм диш ядыгъу,
Хейр дэуэгъуи ящI,
Мыгъуэм хэмыкIыххэр
Пщым щымыщыр арщ,
Тетым дыщэу зелэ,
Ди лыр дэ тIэщIах,
Судыр къыттращIэ.
Iулъхьэ иумытыфмэ,
Хьэпсым уагъэтут.
Мы псэукIэжь мыхъур
Ткъутэжамэ, дэгъуэт.
ИжькIэ ди нэмысхэр
Быдэу фэ фхъумэж,
Тету диIэ псори
ЦIыху нэмыс ныкъуэщ.
Я къуэ быIуэбышэр
Пщащэ дахэ лъохъу,
Дахэ зыхуэфащэр
ЩIалэ хахуэр арщ.
Маржэ, лIы и гущэ,
Iэщэр фузэд!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: