Псалъэжь: Уи насып зыхэмылъым дагъуэ къыхуогъуэт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Къэплъыхъуэр

ГъащIэр къыщалъхуар

ПщылIым и губжьыр
Губжьыгъуэ инт,
Я гугъэр инщи
Iэщэм зырадзыр,
Дунейр яуфэбгъуу
Зытхуагъэтут.
Ди бий тхьэдауэхэр
Йопэзэзэххэр,
Пащтыхь тIысыпIэр
Къызэтолъалъэ,
ЩIы щхьэфэ иным
Ди нэр щыплъащ,
Мы псалъэ жысIэм
Фэ фыкъедаIуэ,
А псалъэмакъыр
Пэжым и дауэщ,
Ди къуэш нэхъыфIхэм
Я уэсят лъапIэщ.
Мы дунеижьыр зэтекъутащ,
ЩIэуэ тщIыжынущи,
фыкъызэхуежэ!
Дэ ди лэгъунэщ –
Ар дгъэщIэращIэм,
ДэркIэ хъуэпсэгъуэщ.
Благъуэ нэщIу
ЩIым тетыгъахэр
Хэку жыжьэхэм къыщытхукъуоплъ,
Ди жэщыр зыгъаблэ дыгъэм
Абыхэм я нэр доуз.
А дыгъэшхуэр къыщыщIэкI махуэм
ЦIыхубэр хъуэхъукIэ дыпежьат.
ИжькIэ дыщIэхъуэпсауэ
Насыпыр дэ къытхуихьащ.
Пащтыхьыжьым хуэмыкIуэдауэ
Къэбэрдей лIыхъуфIхэр зи бэ,
Фэ фи быну нобэм щыпсэухэм
А дыгъэпсыр хуиту къатопсэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 26

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: