Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Дзэлыкъуэ

Романовхэ зыкъащтэри
Хэку къэщтэным къыщIадзэ,
Дэ ди тIуащIэр зэрапхъуэ,
Ди псыхъуэшхуэр яубьщыр,
Диубыдыну пащтыхьым
Хьэ самырхэр къеутIыпщ,
ПщыцIэ ахэм къафIещри
ЩIым и дыщэр яретыр.
Дызытесыр тIэщIахри
Жьэпкъ унапIэр тхуагуэшыр.
ЩIыкIей пашэм дагъэжьыр.
Налшык къалэ я абгъуэщ,
Я гъуэмылэр дэращ.
Ди щIым гуимэр ирожэр,
Къурейр дищI хиубыдэрт,
Мэшыкъуэр ди егъэзыпIэт,
Ди хъупIэр Дзэлыкъуэ дахэт,
Дэ ди лIыщхьэм ныбэр я пщалъэт,
Ахэм я теплъэр благъуафэт,
ЩIы ттрахахэр ирафри
Фэндырэ нэщIу къонэжыр,
Ахэр ди хъупIэм ныщоплъэр,
Налшык хасэ ныщащIыр,
Ди щIыгур щэхуу ягуэш,
Шы завод хъупIэу зэрапхъуэр,
Дэ хъупIэншэу дыкъонэ…
Ди гур мафIэу зэщIонэ,
ПщылIхэм джатэр къырахыр,
Джыдэ зыIыгъи ди куэдхэт,
Къэрэхьэлъкъ куэдхэр зы хъуахэт,
Гуахъуэ я Iэщэу тэджахэт,
Джатэ зыIыгъыр ди пашэу
Зэшхэр зэуэ дыздолъри
Зауэшхуэ пщым етщIылIэт,
Ди Дзэлыкъуэм пщы, уэркъхэр
Зэтемыплъэжу дыдохур.
Джатэ жан щIэкъухэу къэзакъхэр
Пащтыхь бзаджэм къегъакIуэр.
Уэркъхэм ахэр къадощIыр,
Ди щIыгум лъыпсыр шагъажэ.
Жыр топкIэ бийхэр къытхоуэ,
А махуэм хьэдэр мэбагъуэ.
Зи лIыгъэр бащэр къонахуэ,
Ди Iэщэр мащIэу дызауэрт,
Ди пщыжьхэр щтауэ щIыдохуэ,
Пащтыхьыжьыдзэр къэкIуами,
Дэ къыттекIуэни лъэкIакъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: