Псалъэжь: Узижагъуэм уфIэгъумщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Дэ датекIуащ

Хьэлимыжь (чиновник) куэдым,
Пщыжь зи кIуэдыгъуэм,
Дыгъуэн зи хабзэм
Дэ деубзэнкъым.
Кэтыр зезыхьэм (Iэщэр зезыхьэм жыхуиIэщ)
Насып я Iыхьэщ.
Лей зи нэрыгъхэм
ГъащIэр хуэмыгъуэт,
Ныбжь щIэин губгъуэр
Зейм къахуонэж,
Бий мэжэрыбэр (гу лIэужьыгъуэщ)
Джатэм икъутэщ.
Партым и фIыгъэщ
ГъащIэм и дахэр.
Лыгъэр къыщежьэм
Фэбжьыр яублэ.
Щыблэр къыщежьэм,
ЖьантIэм къыщоуэ.
Бий чэфныкъуэжьхэм
Зыр зым кьегъащтэ,
Хьэм щыщта мэлу,
ЛIыгъэм щошынэ.
Iэщэ къащтами
Лейр къащIэмыкIуэ.
Ажал щалъагъум
Гъусэ мэлъыхъуэ.
Къэрабгъэ хъуэнхэр
Я уэредадэщ.
Я гуащэнысэр
Сэрейм щопыхьэ,
ЩIым фыритепщэт,
Мащэ къыфлъосыр.
Фи уардэ унэхэр
Ди гуащIэдэкIти,
Ди жылэхэти
Кьыфтетхыжащ.
Тутнакъэщ куэду
Дэ тхуевгъэщIахэр
НэщI къэтщIыжащи,
Фэ фи чэзущ…
Ар дотэ унэу
Фхудогъэфащэ.
Ар фхуэмыфащэм,
Мащэр фи Iыхьэщ.
Фигу иримыхьмэ,
Фи ней къытщыхуэ.
Дигу фтепщэхащ,
Фыхамэ лъэпкъти
Факъырэ дыфщIт.
Дилъ дэ тщIэжауэ
Ди щIыр мэгъагъэ,
Мыгъуэ тхэтыжкъым,
ГъащIэ доухуэ.
Ди выншэ пылхэр
ЩIыбгъухэм щогъуахъуэ,
Вагъуэ IэрыщIкIэ
Жэщхэр догъаблэ,
ГъущI уанэ быдэхэр
Уэрхэм тьщолъхьэ,
Ди гу жэрыбэм
Ди бэв зэрашэ,
Бжыгъэр тхуэмыбж.
Гъавэу къетхьэлIэм
Сомыр добагъуэ.
Ди Iэщ лъхуэн-пIэнхэм
ХъупIэр яуфэбгъу.
Ди щIалэ жанхэр
Хэкупсэ хахуэщ,
Хуитуэ еджахэщи
Батэр ягъэш.
Уафэм щолъатэхэр,
ЩIылъэр яхъумэ,
Шагъдий жэрыбэр
ЛIыгъэм хуагъашхэ.
Мы дунеищIэр
ЗыщIым хуэфащэщ,
ГъащIэр кIэщIыIуэщ,
А зыр си жагъуэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: