ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Закъуэныгъэр мыгъуагъэщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Маржэ, адыгэхэ!

Уей-жи! ГуакIуащэщ гъэмахуэ пшыхьым
Мы щIылъэр — щIылъэри!
Бжьо къэщтэгъуафIэхэр сакъхэурэ
Зэса къуршыщхьэм хуокIуэж.
Бгыщхьэм утехьэмэ гуапэурэ гуапэу
Ди Iуащхьэмахуэ мылылъэри,
Жьы щIыIэтыIэ къабзащэкIэ,
Жьы щIыIэтыIэ къабзащэкIэ
Уэ зыгъэнщI закъуэ, къотэж.
Ди Тхьэ! ГумащIэщ гъэмахуэ пшыхьым
Си лъахэр – лъахэри!
Ди Теджыз ФIыцIэм сыIухьэмэ,
Хьэдагъэ макъыр егъэIу.
Арщ зылъэгъуауэ щыхьэтыр – щыхьэтри
ЗэраукIар си лъэпкъ дахэри,
Гъэмахуэ пшыхьым а гъыбзэми,
Гъэмахуэ пшыхьым а гъыбзэми
Мы дуней псор щIегъэдэIу.
Лъапсэ! А гъыбзэр ди зэхэщIыкIым
И напэщ – напэщи!
Хъунукъым, ауэми хъунукъым,
А къытщыщIар дигу идгъэху.
Маржэ, адыгэхэ, маржэ жи, маржэ!
Ди Хэкужь жьэгур ди плъапIэщи,
Дгъэзэжын гугъэщ ди кIуапIэри,
Дгъэзэжын гугъэщ ди кIуапIэри,
Дыпсэущ а гугъэр диIэху.
Уащхъуэ! ПэтщIынкъым мы дуней мылъкур
Хэку яжьэм – яжьэми!
Хабзэу аращи къекIуэкIыр-тIэ
Бланэ щалъхуа йокIуэлIэж.
Ди Хэку жэнэтым и дыгъэми дыгъэм
Дэ тщхьэщихынущ ди лажьэри,
Дэ ди хъуэпсапIэр къэхъунукъым,
Дэ ди хъуэпсапIэр къэхъунукъым
Хэку нэмыщIакIэ щытхъуэж.
Тобэ! Телъыджэщ гъэмахуэ пшыхьым
И уафэр –уафэри!
Вагъуэхэр къопщIри зэрызурэ,
Чэсей щхъуэнтIафэм тез мэхъу.
Лъэпкъым диIэжу ди лъахэри лъахэу,
Абы щIыгъужу ди къафэри,
Дызэхэтыну игъащIэкIэ,
Дызэхэтыну игъащIэкIэ,
ЩытIуэтэжынум сохъуэхъу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Нэхущ Мухьэмэд, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: