Псалъэжь: Анэ зиIэм и Iэр быдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Маржэ, адыгэхэ!

Уей-жи! ГуакIуащэщ гъэмахуэ пшыхьым
Мы щIылъэр — щIылъэри!
Бжьо къэщтэгъуафIэхэр сакъхэурэ
Зэса къуршыщхьэм хуокIуэж.
Бгыщхьэм утехьэмэ гуапэурэ гуапэу
Ди Iуащхьэмахуэ мылылъэри,
Жьы щIыIэтыIэ къабзащэкIэ,
Жьы щIыIэтыIэ къабзащэкIэ
Уэ зыгъэнщI закъуэ, къотэж.
Ди Тхьэ! ГумащIэщ гъэмахуэ пшыхьым
Си лъахэр – лъахэри!
Ди Теджыз ФIыцIэм сыIухьэмэ,
Хьэдагъэ макъыр егъэIу.
Арщ зылъэгъуауэ щыхьэтыр – щыхьэтри
ЗэраукIар си лъэпкъ дахэри,
Гъэмахуэ пшыхьым а гъыбзэми,
Гъэмахуэ пшыхьым а гъыбзэми
Мы дуней псор щIегъэдэIу.
Лъапсэ! А гъыбзэр ди зэхэщIыкIым
И напэщ – напэщи!
Хъунукъым, ауэми хъунукъым,
А къытщыщIар дигу идгъэху.
Маржэ, адыгэхэ, маржэ жи, маржэ!
Ди Хэкужь жьэгур ди плъапIэщи,
Дгъэзэжын гугъэщ ди кIуапIэри,
Дгъэзэжын гугъэщ ди кIуапIэри,
Дыпсэущ а гугъэр диIэху.
Уащхъуэ! ПэтщIынкъым мы дуней мылъкур
Хэку яжьэм – яжьэми!
Хабзэу аращи къекIуэкIыр-тIэ
Бланэ щалъхуа йокIуэлIэж.
Ди Хэку жэнэтым и дыгъэми дыгъэм
Дэ тщхьэщихынущ ди лажьэри,
Дэ ди хъуэпсапIэр къэхъунукъым,
Дэ ди хъуэпсапIэр къэхъунукъым
Хэку нэмыщIакIэ щытхъуэж.
Тобэ! Телъыджэщ гъэмахуэ пшыхьым
И уафэр –уафэри!
Вагъуэхэр къопщIри зэрызурэ,
Чэсей щхъуэнтIафэм тез мэхъу.
Лъэпкъым диIэжу ди лъахэри лъахэу,
Абы щIыгъужу ди къафэри,
Дызэхэтыну игъащIэкIэ,
Дызэхэтыну игъащIэкIэ,
ЩытIуэтэжынум сохъуэхъу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Нэхущ Мухьэмэд, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: