Псалъэжь: Iэм илъ нэхърэ Iум илъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Къэплъыхъуэр

Жэщ

Махуэм псэху имыIэу лажьэри
Дуней псор хыхьакIэщ пщIыхь,
Уэгур нэхущ, мыбауэ жьапщэри,
Лъэмакъ гуэри къэмыцырхъ.

КъэIукъым бзум я лъатэ макъи,
Я уэрэди зэхыумых.
Мазэр плъыр мыгъуэлъщи, сакъыу
Гуэл жеяхэм къыхуоплъых.

Гуащэ фагъуэрщ вагъуэ бынхэм
Жей имыIэу къахэнар.
Уафэ губгъуэм иIэ гъунэ? –
КIуэнырщ, кIуэнырщ къыхуэнар.

Жэщ вагъуэбэм зиущэхуамэ,
Сыт дахагъкIэ къыпэхъун?
Мазэм и фэр тIэкIу пихуамэ,
Щхьэусыгъуэ иIэ хъунщ…

СфIэфIщ си нэгум мазэр къипсэу
Жэщ даущым сыхэтын.
Фагъуэ пэтми, ар си гъусэм
Си хъуэпсапIэр сфIощI згъуэтын.

СфIощIыр мазэр тхьэусыхэу
Къылъысахэм хуэшхыдэж,
Ар бзаджащIэм къахуеплъыхыу
Iуэху фIей куэдым къатебгэж.

Абдеж си гур ходзэкъыкIыр,
КъысхуэмыщIэу къыщыщIар.
Си бгъэр хьэлъэу хощэтыкIыр,
Схуэмыубыду нэпс къепщIар.

Ауэ мес, мэлыдыр вагъуэр,
Я нэ цIыкIухэр ягъэджэгу.
У и щхьэр, жаIэ, щхьэ уи жагъуэ?
Нэщхъеягъуэр щIы уи лъэгу!

Гукъыдэжым къегъэзэжыр,
Бгъэри хуиту мэбэуэж.
Мурад IэфIхэр зэщIонэжри,
Бзийхэм пшагъуэр ныхесхьэж.

Ауэ нурыр куэдрэ блэркъым:
Махуэр къосри уэгу пхъэнкIам
Иреху вагъуэр зигъэуэркъыу,
СIэщIех гугъэуи сIункIар…

Жэщ вагъуэбэм зиущэхуамэ,
Сыт дахагъкIэ къыпэхъун?
Мазэм и фэр пихупамэ,
Щхьэусыгъуэ иIэ хьунщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 23

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: