Псалъэжь: ЛIыгъэм ипэ гупсысэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Тенджыз

Фыхэплъэт тенджызым:
Сыт хуэдэу ар щэху!
Губжьауэ зэгуэрым
Зишхыжырт, зифыщIырт,
Иджы игъуэлъыкIри
Жеяуэ мэпсэху,
ЗекIуэлIым жыр афэ
ТепIауэ къыпфIэщIу.

Дунейм ар и тепщэщ.
Къэрали лъэпкъ Iэджи
Зэхэту хъуэхъуфIхэр
А хахуэм хуаIэт.
Паштыхьи лIыхьужьи
Тенджызым хуотэджыр,
БэуэнкIэ дзыхьмыщIу
ЩIалэщIэр бгъэдэтщ.

АтIэ щхьэ зиущэхурэ?
Толъкъуну къебэкIыр
ИупцIу ар Iэшэм
Епхъуэну лъэмыкIрэ?

Губжьалъэу и нэгум
Iэсафэ теуауэ
Щхьэ щылъ ар, бланэпкъыр
Щхьэхыным щIихауэ?

Лъыр лъынтхуэм ипцIыхьмэ,
Iэпкълъэпкъыр мэдийри,
Хахуагъэр иужэгъумэ,
Хуэмыхуу лIыр къонэ.

АрщхьэкIэ зиIэтрэ
Абы зиукъуэдиймэ,
Дунейм и щыпэлъхур
Зытетым къытонэ.

Лъыр лъынтхуэм ипцIыхьу
Дияуэ къэнакъым;
Хахуагъэр иужэгъуу
Хуэмыхуи ар хъуакъым.

Iэдэбу къыпфIэщIыр
И теплъэм и закъуэш,
Къарууэ игъэпшкIум
ИмыIэ гъунапкъэ.

Тенджызым и теплъэр
Мамырмэ, нэхъ екIущ,
АрщхьэкIэ и лъащIэм
Губжь Iэджэ щегъэпщкIу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: