Псалъэжь: ПсэлъэкIей кIуэдыжыкIейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Къэплъыхъуэр

ЩIалэ гуэрым и пщIыхь

Сыщалъхуа хэкуу адэжь лъахэ!
Услъагъужыну пIэрэ зэ?
Куэд щIауэ си гум щызгъэфIахэр
СхуащIакIэщ нобэ дэкъузэн.

Дахагъэт, гъащIэт, лъагъуныгъэт
ИгъащIэм си псэм и нэрыгъыр.
А хъуэпсхэм сэ сызэщIаIыгъэу
Уэгу щхъуантIэм куэдрэ сыдоплъей.

Хьэтыр схуищIынкIэ сыщыгугъыу
Iустазу сиIэр мы дунейрщ.

Уэгу щхъуантIэ хунту гъунапкъэншэр
Гурылъхэм лъахэ яхуэхъун?
Си хэкурщ си насып мыгуэшыр –
Абы дахагъкIэ сыт пэхъун?!

Хьэуэ, щыIэнкъым щIы хьурейм
Апхуэдэ пшэплъ, апхуэдэ уэгу,
Апхуэдэу хъупIэхэр щыбей,
Апхуэдэу фIыгъуэхэр зи нэгу!

Ныбжьэгъу пэжагъкIэ збгъэдэтахэ!
Дапщэщ дызэрыгъуэтыжын?
IэфIагъыу ди псэм щыдгъэфIахэр,-
Мурад мыункIыфIу къытхуэблахэр
Дапщэщи зэхуэтIуэтэжын?

Сыщалъхуа Хэку, сыщалъхуа Хэку!
Дапщэщ сыдыхьэжын уи жьэгу?
Ихуауэ бийхэм я IэмыщIэ
Арт зэгупсысыр гъэр щIалэщIэр.

Ауэ Морфейр*  абы къытоуэ,
ЛъэмыкIыу напIэр фIызэтоуэ.
Арыххэу щIалэр хэжеяуэ
Елъагъу и Хэкум ихьэжауэ:

И пащхьэм губгъуэр щощIэращIэ,
Псынэпсу къабзэщ уафэ лъащIэр,
Псэ пыт къыфIощIыр псыежэххэм,
Хэкум и IэплIэр къызэIуехыр.

Нэгу зэIухакIэ къыпежьауэ
Къудамэр жыгхэм къыхуаший,
Гупсысэ Iэджэ а жыг жьауэм
ЩIигъэдэIуакIэщ щысабийм.

Адэжь и унэр щIапIэм итщи,
Ар щIалэм тыншу къегъуэтыж,
Зэман блэкIахэм и щхьэ хуиту
ИгъэлъэпIахэр игу къокIыж:

Зэхуос аргуэру и ныбжьэгъухэр,
IэфIагъкIэ зэ къыдэгуэшар,
УпщIэн-усэныр ямыужэгъуу
Я псэм ныхуахьыр къэкIуэжар.

Гъэр щIалэм зыхуэмубыдыжу
IэщIокIыр псэр — лъэтэн къудейщ.
Насып мыухыр и Iэдэжщи,
ТIэкIу къозэвэкIыр мы дунейр.

Йохъуэхъу ар хэку къыздихьэжами…
Ауэ, сыт, пщIыхьыр мэбзэхыж,
ФIэфIат ар тIэкIу илъагъужамэ,
АрщхьэкIэ плъэкIмэ, къэубьдыж.

Насып уэсэпсыр гъущыжащи,
Зэрошх гъущI лъэхъур, зигъэхьейм.
Хьэпс куум щыгызу щIидзэжами,
Пэджэжкъым зыри щIалэ хейм…

 

*Морфей — алыдж мифологием къызэрыхэщымкIэ, ар жейм, пщIыхьым и тхьэщ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 27

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: