Псалъэжь: ДжэдыкIэ пэтрэ фэ тIуащIэ иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Къурш псыдзэ

Мэлъащэ къурш псыдзэр,
Къыр зэвхэм поджэж,
Тхъурымбэр зэрихьэу
МэхъущIэ, мэщатэ;

ЙоIунщIыр мывэжьхэм,
ЕщIыфыр Iэдэж;
ХъыжьагъкIэ и гущхьэр
Бэгауэ мэятэ.

ЩIыхь хуэлъэщ а псыдзэр,
Бгъуэтынкъым пэхъун;
ХыфIехуэ и ткIуэпсхэр,
Губжьауэ мэгъуахъуэ;

ХулъокIыр къыр бгыжьыр
Икъутэу щIэпхъуэн,
Мэкъу пыпхъуэ къыфIэщIу
ЩIы фIыцIэм щIобжьахъуэ.

И бийхэм текIуауэ
И макъыр еIэт,
ПфIэщIынущ пелуаным
Къыхуэзэр хигъащIэ;

Уэгу щIагъыр лъэщагъкIэ
КъещIыфыр щыхьэт,
АрщхьэкIэ лъэмыкIыу
Ар тафэм хуопIащIэ.

Еужэгъур бгыжь щхьэхухэр
А псыдзэу губжьам.
Ныхуожэ губгъуэшхуэу
ЖэнэткIэ гъэнщIам.
Зы пщIани къыщыкIыу
Къуршышхьэм плъагъункъым,
Гъэгъауэ зы тхьэмпи
А щыгум щымыхъу.

Дыгъэпсыр щыдзакъэм
ЖьауапIэ бгъуэтынкъым,
Бгъуэтынкъым зы лъхуадэ –
Ухуейми къэлъыхъу.

Мываджэу домбейхэм
Я гъащIэр я гъабгъэщ,
Мыл къырхэм я дзакIэм
Уэсукхъуэр пошэш.

Къурш лъабжьэм гъэ къэскIэ
Губгъуэшхуэр щогъагъэ,
Къаруи ар хуейкъым
Дахагъым нэхъ лъэщ.

Хъуэпсэгъуэщ, гуакIуащэщ,
ЩэныфIэщ а тафэр;
Къурш псыдзэр Iэдэбу
КуэщI бгъуфIэм йохьэж;

Къыр лъабжьэм къилъхуами,
Арщ иIэр хъуэпсапIэу,
Мыл щIыIэм и бынми,
Ар тафэм хуэпэжщ.

АтIэ сыт псы Iэлыр
IэрыпIу щIэщэхур?
Зыгуэрым и жагъуэ
КъищIауэ нэщхъей?

Хуэм-хуэму ар макIуэ,
КъыпфIощIыр кIуэтэхукIэ
Щалъхуауэ бгы лъахэр
Щинэну хуэмей.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 26

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: