Псалъэжь: Уи пхъу жеIи, ун нысэ еIуэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Губгъуэ

Пшахъуалъэм и губгъуэр
Зэшыгъуэщ, нэщхъейщ,
Хьэдащхьэм сын пцIанэ
Щхьэщытми ярейщ.

А губгъуэм лIэныгъэр
Щызеуэ къыпфIощI:
Псэ закъуи щыплъагъукъым
Къум нэщIым и куэщI;

Жьы гъуркIым а пшахъуэр
Зэрехьэ, еухуэнщI;
Ар жьыбгъэм и гъыбзэрщ
Зэхэпхкъым нэгъуэщ!.

Йодзакъэ ар гущIэм,
ГуIэгъуэм хущIэбжэу,
Ар пщIэнкъым лIар и псэм
КIэлъыджэу фIэкIа.

Псэ пыту мы губгъуэм
Зыгуэри къыхуэжэм,
ЙокIуадэ, бэуэгъуэ
Ихуэн хулъэмыкIыу.

Мыбы джэрпэджэжыр
Къутахуэу къыщысми,
Ар пшахъуэм етхьэлэ,
ХуэпIащIэу ишхын;

МэкIуэдыр дыгъэпсым
И дамэр зэIуси:
Къамапэш — хулъокIыр
Гум нэскIэ пхыкIын.

Жьауэншэщ къум нэщIыр,
ЩымыIэ гъэпшкIупIэ.
Мы щIыпIэм укъихьэм –
ПхуэхъуакIэщ кIуэдыпIэ.

Жьы гъуркIыр мэушри
Пшахъуалъэм йофий,
Уэгу-щIыгур кIыфIыгъэм
Дакъикъэм есей.

Тоужыр борэнри
Къум нэщIыр мэдий,
Псэ пыту щIы щхьэфэм
Темытым нэхъей.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 34

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: