Псалъэжь: Емынэр зигу, жьэгум дэмыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Лъагъуныгъэ

Бзухэм я псэр
Бзухэм я бзэщ,
Хэти ар зэхырещIыкI.
Уэщхьыркъабзэу,
Сэщхьыркъабзэу
ЯIэщ ахэм зэхэщIыкI.
Бзухэ, бзухэ,
Къуалэбзухэ,
Зи уэрэд фэ жыфIэр хэт?
Гъатхэ пасэр
Месыр, къосыр,
ЖыфIэ сэри си гухэлъ.
КъысхуогуфIэ зы дахащэ,
Зы дахащэ дахэкIей.
Сыбгъэдохьэ,
СодэхащIэ,
Ауэ ар къызэплъ къудейщ.
Бзухэ, бзухэ,
Къуалэбзухэ,
Си гум жеIэ псалъэ куэд,
Ауэ зыми и чэзукъым,
Зи чэзури сымыгъуэт.
Псэр зыщыщIэу
КъысхуэмыщIэ
Дахэр
Аруэ къыщIэкIынщ.
Арыншамэ,
Арыншауэ
ЩIым гъэгъа къыхэмыкIынт.
ЩыгумащIэм
ЖаIэр мащIэщ,
ЩыгумащIэм жаIэр пэжщ.
Пщащэм соплъыр,
Ар къызоплъыр, –
Сэ жесIэнут нэхъыбэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 57

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: