Псалъэжь: Зэхэпх псор уи фIэщ умыщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Жэщым къыхэIукI макъхэм къарыкIыр зэгъащIэ…

Жэщым къыхэIукI макъхэм къарыкIыр зэгъащIэ…
ГъащIэр зэрызэхэлъыр нагъыщэ защIэущ.
Хэти и ныбжь курыхым дамыгъэ трещIэ…
Схэтщи ныкъуакъуэу зы псэ – псэхэр зэпещIэ…
Жэщым къыпыувэ махуэр зи жьыдэхупIэр
КIыфIым хэзэшыхьынкIэ шынэ гухэлъырщ…
Макъхэр щызэпыувэ-щызэпэджэжым
ТепщIэ дамыгъэ упщIхэр нэгум къыщIонэ.
Хэти абы хуэхейщи гу лъимытэххэ,
Хэти и лъынтхуэм хэлъу дунейм къытохьэ
Макъхэр, нагъыщэ IупщIхэр, дамыгъэ пэжхэр…
2005 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 16

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: