Псалъэжь: Уи анэ и Iэ илъым еплъи, уэ уи Iэ илъым едзакъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

Къэплъыхъуэр

Зэхэхами мыгурыIуэгъуэу…

Зэхэхами мыгурыIуэгъуэу,
Зэмыфэгъуми мытелъыджэу,
Зы джэ макъым къигъэщI-кърикIуэр
Ешэжьарэ къэмыувыIэжу,
Зэхэджарэ зэIущэгъуейуэ,
Къиугъуейхэр зэгъэзэхуауэ,
Зи къэкIуэкIэр зы жэщ- зы махуэу
Зи кIуэжыгъуэр пIалъэ мыIупщIу
Гупсысэ…
2006 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: