Псалъэжь: Зи жьэ псынщIэм пащIэ ныкъуэ къихьыжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зеущэху гурыщIэм, псэм щIогъуалъхьэ зэшыр…

Зеущэху гурыщIэм, псэм щIогъуалъхьэ зэшыр.
Нашэкъашэу нитIым уафэ нэз хадыкI.
СкIэрымыкI гупсысэ, сыт зыщIызэхуэпшэр?
Пшэ Iэрамэм хыхьи, щхьэхуимыту спыкI.
Чэнджэщэгъу щIэзмыщIыр сыт мы бжьыхьэ махэр?
Сыхуэмей и гугъэщ – псалъэм къысхущосхь.
Хьэулейщ зэманыр, зэгуэр къысхуищIахэр
Сэ си щIэщыгъуэжкъым, ар нэгъуэщIым лъос.
Солъэхъшэх тэлайкIэ, зызоIэтыр бжьизкIэ,
Бжьыхьэ кIуэдыгъуафIэм и гупсысэм сехь.
Сыхьэт бжыгъэ гъащIэу махуэм къыщызиткIэ,
КъэзгъэщIа гупсысэр пшэплъ макъыншэм сIех.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: