Псалъэжь: УзищIасэм и псэ ухуехь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Вагъуэ быныр зи щхьэщыгу сы-гъуэгурыкIуэу…

Вагъуэ быныр зи щхьэщыгу сы-гъуэгурыкIуэу,
СызыIущIэр си щIэщыгъуэу, сыкIуэу, сыкIуэу,
СыщIежьари, сызыхуейри уи гухэлъу,
«УкъэмыкIуэ», – къызжепIарэ лъэгум щIэлъу,
Сэ гъуэгуныкъуэр зэпысчарэ сыжэщхэсу,
Вагъуэ быныр къысщхьэщытрэ къысхуэусэу,
Дакъэжь мафIэ зезгъэуну сыщIэхъуэпсу,
Ныбгъуэ плъырхэр губгъуэ удзым щэхуу хэсу,
СыщIежьари, сызыхуейри уи гулъытэу,
«УкъэмыкIуэ»-р зэхэсхарэ сигу къилъэту.
Згъэзэжынрэ сынэкIуэнрэ къысхуэмыщIэу,
Губгъуэ нэщIым сыкъинарэ сыпIумыщIэу.
УпщIэ гуэрхэм вагъуэ быныр къысхуегугъуу,
Усэ гуэркIэ сигу игъэнщIмэ фIы и гугъэу.
ГъуэгурыкIуэу си гъуэгуныкъуэр зэпысчауэ,
Жэщыр згъакIуэм, нэху къыстещхьэм, адкIэ – дауэ?..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: