Псалъэжь: Пщащэр унэ гуащэмэ, кхъуейхьэбыкъуэ ешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ухуеймэ тет дунейм, ухуейм – ехыж…

Ухуеймэ тет дунейм, ухуейм – ехыж,
Уэр щхьэкIэ дыгъэр къуэмыхьэж, удзыр мыгъуж.
Уэр папщIэ уафэм зеукъуэбз – ар узэреплъщ.
Ухуеймэ псэу, ухуейм – зылIэж,
Гум дыркъуэ телъщ.
УIэгъэр щыIэщ зыгъэхъуж, зыхуэгъэкIыж.
ИтIани нэгум щIэмыкIыж зы гукъэкIыж…
Ухуеймэ тет дунейм – ууейщ, ухуейм – ар хъуэж.
ПхэкIыну еIэми, псэр хейщ. Къегъэгъэзэж…
1996 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 22

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: