Псалъэжь: ЛIыбэ батэгъэшщ, шыбэ лIыбэ гъэбжьыфIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уи гугъэ япэм хуэдэу сыгужьейуэ?

Уи гугъэ япэм хуэдэу сыгужьейуэ?
Сыкъытенами псыщхьэм кхъуафэжьейуэ,
ХэзубыдыкI лъэныкъуэм есхулIэнкъэ!
Уи ныджэм сыкъэплъагъуу сырикIуэнкъэ!
Псым джейхэр хэзгъэпкIэжмэ зы къэмынэу,
Тенджыз къэукъубеями сырителъхьэщ!
Хьэуа зыхуримыкъум псы IурыпкIэу
Уесами, уэри зыкъэпщIэж уи хьэлщи,
Сяпи, сяужькIи гъуэгу ирикIуэм
Худэдзыхыныр зэрегуакIуэ щIыкIэщ…
Уи гугъэ япэм хуэдэу сыгужьейуэ?..
2005 гъэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: