Псалъэжь: Зэхэзылъхьэм зэхихыжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Уэ зыщIыпIэ укIуащ…

Уэ зыщIыпIэ укIуащ,
сэ ар сощIэ.
Уэ уежьауэ укъэтщ,
сэ сыножьэ.
Уэ уздэкIуэр жыпIащ,
сыныппоплъэ.
Си гухэлъыр псы уэрщ,
сэ къызолъэ.
Си гухэлъыр къиуащ,
урихьэхыу.
Уэ зыщIыпIэ укIуащ.
…удихьэхри.
Уэ ущежьэм жыпIащ
псалъэ гуэрхэр.
«Къысхуэгъэгъу… си гуэныхьщ…»
нэгъуэщI гуэрхэр.
Сэ а псор си мыIуэху
мы зы гъуэгукIэ.
СыщыIэнщ ущыIэху,
зэкIэ, зэкIэ…
2006 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: