Псалъэжь: Хъуэжэ и бэщмакъыу зыкърегъанэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уэ пщIэр сэ къэсщIам къыпыдгъащэ…

Уэ пщIэр сэ къэсщIам къыпыдгъащэ,
Дяку дэлъыр гъуэгу кIыхь-гъуэгу тIуащIэщ.
Нэгу щIэтыр уи нэгу сызыщысхьырщ,
Си махуэр пызощэ си пщIыхьым…
Уэ жыпIэм жумыIэр йофIэкIыр,
Уигу илъыр къэзбгъащIэурэ нэкIэ,
СыукIытэурэ IэплIэ щесшэкIкIэ
Нэгу щIэт уи сурэтыр збгъэдокIыр…
Уэ дзыхь птезмыщIэжу сыкъонэ,
ИтIанэ уэ уигу къызэфIонэ.
Сэ псэкIэ зыхэсщIэу къысфIощIыр
Уэ уи гум щыхэхъуэ-щыхэщIыр…
1999 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: