Псалъэжь: Шэрэ блэрэ зэблэкIкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СыпщIэгупсысрэ сигукIэ схузэгъэзахуэм…

СыпщIэгупсысрэ сигукIэ схузэгъэзахуэм
Мазэмрэ Дыгъэмрэ щыгъуазэу.
ХьэрэмэIуащхьэ схудэмыхыж си гупсысэр
Жаншэрхъыу къеджэрэзэхтэмэ – си гур псэхунут.
Усэбзэр зэтрекъутэ си гухэлъ ныкъуэIуатэм, –
Хэт и гугъэнт апхуэдэу утыку сыкъинэну?
Уэрамэ зягъэр – укъызгуроIуэ,
уэри сызэхэщIыкI.
СынолъэIуркъым, ппызоубыд армыхъуамэ.
ГухэщIым и архъуанэ лъэщым
СыщрилъафэкIэ – дэнэ уэ ущыхэтыр?
Сыт укъызыхигъэщIыкIар?
Жэз, мывэ?
Къурмэкъейм къыщIэгъуалъхьэ гуауэм
игъэзу псэ нэзхэм
я зэхуэдитIым уи цIэр яIэт.
адрейм – уагъэтхытх.
Сызэхэпхыркъым уэ итIани!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: