Псалъэжь: КIэпхъми содэ, дзыгъуэ къиубыдмэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СхужымыIэу макъкIэ си зы лъэIу…

СхужымыIэу макъкIэ си зы лъэIу,
СхуэмыIуатэу псалъэкIэ пщIыхьэпIэ,
Фи зэхуаку си махуэхэр щопэкIу,
Фи щIыбагъ сыщыхохьэж гъатхэпэм.
Езгъэлейр къызэрыгуэкI щысфIэхъу
Си гупсысэ кIэншэр пызогъэщхъыр.
Уафэ лъащIэм плъапIэ щызиIэху,
КъызгуроIуэ жэщкIэ щIым къиIуэщхъур.
КъомэщIэкI теплъэгъуэхэр си нэгу,
ЩIэкIыгъуейхэр зэхуехьэсыр щэхуу.
…Си зы пщIыхь упщIищэхэр щопэкIу,
Си зы лъэIум ахэр дэзгъэбзэхыу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: