Псалъэжь: Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зылэжь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СимыIамэ усэр, сытыт сщIэнур?

СимыIамэ усэр, сытыт сщIэнур?
Cигу пхуэзэшым сытыт сэ хуэсщIэнур?
Иджы мис, согъэтхьэусыхэ жэщкIэ,
Согъэгугъэ ар сэ , махуэ къэскIэ.
СимыIамэ усэр, сыт слъэкIынут?
Си псэр зыхуэзэшым есшэкIыну
КъызогъэщI таурыхъи, сэ сыщысщ.
Жэщыр — махуэщ,
Махуэр жэщ сымыщI.
Си гупсысэр усэу зэролъэлъри,
Жейр здэщыIэм сыкIуэжын слъэмыкI…
КхъыIэ, усэ, зэи сумыбгынэ,
КхъыIэ, усэ, зэи успымыкI!
1999 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: