Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Си псэм и налкъутхэр…

Си псэм и налкъутхэр
Уэ пхузогъэфащэ.
Си гум жьыдэхупIэ
Къыщигъуэтыр мащIэщ.
Сщыщу сымыцIыхур
КъысщыбощI щIэщыгъуэ.
Сэ къыпхэсцIыхукIыр
ЗгъэлъэпIэныр игъуэщ.
ГъащIэм и хабзэжьхэр
Ди щхьэм тхуемыхьэлIэ.
Ауэ, дауэ хъуми,
НаIуэ къохъу ди хьэлхэр…
Дэ дызэтоувэ –
Тхьэм къытхуегъэфащэ.
Си гум жьыдэхупIэ
Къыщигъуэтыр мащIэщ.
Уэри уэзмыхьэлIэ
Нобэм сегъэжабзэ.
Си псэм и налъкъутхэр
Си псэрщ зыгъэкъабзэр.
1997 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: