Псалъэжь: Дадэм щIыгъур нанэщи, нанэм щIыгъур дадэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Си Iэр убыди, си нэр зэтепIауэ…

Си Iэр убыди, си нэр зэтепIауэ
сыббгъэдэсынщ.
Си нэкIур уи напэм щабэу лъэIэсмэ –
сыт къэхъунур?
салъкъыным и бэуэкIэ къэблагъэр
къызэхэпхынщ.
мы дунейм дытетщи, къэхъунум
и кIэм диплъэну
дыхущIыхьэнущ…
2006 гъэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: