Псалъэжь: Мыщэр зыпIам йобэныж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

ЩIымахуэщ…

ЩIымахуэщ…
ХэкIуэсыкIи ежьэж!
Хьэуэ. Сигу ирохь.
Си бостеикIэр сыудэу,
бажэ кIуэкIэу
уэсым сыкIуэцIрокI.
Тыншрэ ешэжьауэ.
Дунейм зыкъыздещI.
Жыг зэщIэблахэм
я жагъуэ ирамыщI
я пIэм зэрижыхьар.
Си закъуэу сыкIуэцIрокI,
зэм-зэмкIэ
сигу укъридзэрэ
дзапэ уэрэдыр
къызыхуисшыр уэрауэ.
Уэ ар пщIэрэ?..
2006 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: