Псалъэжь: Дыгъужьым и нэр жейми, и гур жейкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Сэ унэщIэ сыщIохьэ…

Сэ унэщIэ сыщIохьэ,
Сэ бжэ мин зэIузох.
Губгъуэ хуитт сэ сыздэкIуэр –
Си мурадыр сIэщIоху.
Унэ иным и пэшхэм
ЦIыхуу щIэсыр мыцIыхущ.
Щхьэ сымыщIэрэ шынэ?
Зыми бжэ схуIуимых.
Зыми жиIэркъым псалъэ,
КъысхуоплъэкI, йоплъэкIыж.
Бжэхэр быдэу хуэщIами,
Згъэзэжын слъэмыкIыж.
Зыр Iузох. Ещхьыркъабзэу
АдкIи бжэ къыспэщIэтщ.
Си къарум шэч къытесхьэм
КъысщыщIынур нэгу щIэтщ…
Мы пщIыхь IупщIыр нэхущым
Хэбзэхэнщ, хэкIуэдэнщ…
Мис мы бжэжьри зэIуокIри
АдкIэ… пшагъуэ гуэрэнщ!
АдкIэ… хьэуэ, сошынэ!!!
Сэ ар сщIакъым. СокIуэт.
…Дэнэ щыIэ а унэр?
Си пщIыхьэпIэм ар хэтщ.
1997 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: