Псалъэжь: Iыхьсыхь Iыхьэшх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сэ гъусэ сщIынур уэракъым…

Сэ гъусэ сщIынур уэракъым,
Сэ гъусэ сщIынур нэгъуэщIщ.
Сыщыгъуащэ уэрамхэм
Тет унэ инхэр ныкъуэщIщ.
Сэ гъусэ сщIынум и макъыр
Зэм-зэмкIэрэ къохъу щызэхэсх.
Къызэджэурэ къысхуэсакъми,
Уэрамхэм ар щыхэхэсщ.
Блын гъуабжэхэм сэхур тракIэ,
Гъуэжькуийхэм зэхацIэлэж.
Сыт сэ уэ зым сыносакIэ?
Къызэплъыт – иджы сыщIогъуэж.
Сэ гъусэ сщIынур уэракъым,
Уэ сигу уизгъэхужу аращ.
Зашыхьри къалэ уэрамхэм,
Аргуэру си деж укъашащ…
1996 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 16

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: