Псалъэжь: ЗыхуащIэ нэхърэ зыщIэф.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Псэр зыхьэху тыншыгъуэ…

Псэр зыхьэху тыншыгъуэ,
УкъэкIуащи игъуэу,
Уэ зыпхузогъафIэ,
ЗэщIэзгъэсту мафIэр.
Зезгъэунущ бзийхэм,
Зыпкъырысшэу хуабэр.
Си гум нэхъ Iэпихыр
ЩысхуигъэщкIэ япэ.
Макъхэм сащIодэIур,
Сахэщыпыхьынущ.
КъысхуищIэнщ си лъэIур –
Сыныпхуихьыжынущ.
2002 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: