Псалъэжь: Щхъуэ зезыхьэм Iыхьэ щанэр лъосыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ПлъапIэу сиIэр уэгурщ…

ПлъапIэу сиIэр уэгурщ,
ТхьэлъэIупIэр нэгум
ЩIэзымыгъэкI гъэхэм
Сакъол, сагъэмэхми…
Къэунэхур махуэщ,
Къиуназэр мазэщ.
ЩызэпычкIэ къуэпсхэр,
КъысфIыщIож си нэпсыр.
…Щхьэхуимыт илъэсым
И бжьыхьэкIэ уэсыр
Къыстесэну малIэ.
Си гухэлъыр маблэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: