Псалъэжь: Щхьэхынэм и махуэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

ПлъакIуэ-дэIуакIуэ…

ПлъакIуэ-дэIуакIуэ
къыпхуэкIуа уи хьэщIэм
гу лъыптэххаи, Прагэ?
Мелуану уи члисащхьэ иплъэхэм
сэри сахэти… Упагэ?
Уапхуэдэу къысщыхъуркъым.
Уи уэрам зэв къыдэхутэхэм
гъуазэ къахубогъуэт уэ.
Королым и уардэунэм
и бжэ нэгъунэ
схузэIубох…
2006 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: