Псалъэжь: ХьэIуцыдз псори зэщхьу мэкъугъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Нэхущым жыгхэм заутхыпщI…

Нэхущым жыгхэм заутхыпщI,
Зэхэзещхъуэн ищIащи уэшхым.
Зыгуэрым и цIэ къыщысIуэщхъукIэ
«Хэт зейр ар?» – си гур къызоупщI.
Гухэлъыр етыр нэхущ бзум,
Хьэуа жейбащхъуэр мэкIэзызыр.
ПщIыхь кIапэлъапэу уэгум изым
Макъ зэмыфэгъухэр ягъэзу.
2003 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: