Псалъэжь: Гъунэгъу бий ящIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

НэгъуэщIым и зы плъэкIэ къудейм…

НэгъуэщIым и зы плъэкIэ къудейм
уIуплъэну уи нэ къыхуикIыу.
Уигу здэгъэзар сэрмырауэ…
Ар дауэ?
Апхуэдэу щхьэ къэхъухха?
СыноупщIри, абы и жэуап
уэри пщIэркъым.
Уи щIыб къэбгъэзащ.
УщIегъуэжрэ зэгуэр укъаджэм –
сыщыIэжыну пIэрэ?
Дэнэ здэщыIэр къару
сэ къысхыхьэжу
цIыху сищIыжыну.
Дэнэ къисхыну хьэуа,
си тхьэмбылым езэгъыу срибэуэну?
Псым зыхэздзэнт- ситхьэлэнущ.
Бдзэжьейуэ хьэуам сыхолIыхь.
Къуэмыхьэжыныр зи нэгу
Дыгъэ псыхуэлIэм
и нэджыджым къытощ
си губампIэр…
Си Iэгум кIуэцIрыж мастэр
си лъэгумкIэ щысхэкIыжу –
апхуэдэщ си узыр,
и хъущхъуэгъуэр цIыху цIыкIум
игъащIэми къахуэмыгъуэту.
Гум и щэхущ,
гухэлъым и щапхъэщ
сэ къэсIуатэр.
Сызэхэх…
2006 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: