Псалъэжь: Бжьыхьэ мафIэр гуапэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Мы си гур мэгъагъэ..

Мы си гур мэгъагъэ,
Мы си гур мэусэ,
Iэсауэ зегъафIэ,
КъегъэщIри псысэ.
Мо дыгъэр мо уафэм
ЩIоткIукIри щожабзэ.
Мы си гур мыпыIэ,
Мы си гур мэхъуапсэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: