Псалъэжь: Бзаджэ уи пашэмэ, бзаджэ ухуешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Къэплъыхъуэр

Лъабжьэ сыгъэщI…

Лъабжьэ сыгъэщI,
къуэпсхэр сыгъэдз.
БжьыхьэкIэм хейуэ
Си тхьэмпэ гъуэжьхэр
пылъэлъыжынущ.
Сэ сыхэхъуэнущ,
Сэ сыкъэкIынущ.
Гъэгъа хужьыфэхэм
бжьэхэр къепщIынущ.
ЩIым сыкъыхэкIрэ
лъабжьэр екIыхыу
Гъэ дапщэ схьынуми содэр!
Дыгъэм хуэлIапэр сэ схуэдэщ.
Сяужьи, сяпи
къэхъуну-къэкIынум
Сыхуэмыхъуну зэран
си гум жеIэр.
Лъабжьэ сыгъэщI!
ЩIыр зэгуэпэкIыр сэ схуэдэщ.
Къысхуэди, къысхуэгъэдахэ.
Си зы къудамэ
абгъуэ щищIыну мэпIащIэ
илъэс тIощI дэкIмэ
кърашыну бзу гъуабжэр.
2003 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: