Псалъэжь: УнагъащIэ къэщIэхуэфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Лъабжьэ сыгъэщI…

Лъабжьэ сыгъэщI,
къуэпсхэр сыгъэдз.
БжьыхьэкIэм хейуэ
Си тхьэмпэ гъуэжьхэр
пылъэлъыжынущ.
Сэ сыхэхъуэнущ,
Сэ сыкъэкIынущ.
Гъэгъа хужьыфэхэм
бжьэхэр къепщIынущ.
ЩIым сыкъыхэкIрэ
лъабжьэр екIыхыу
Гъэ дапщэ схьынуми содэр!
Дыгъэм хуэлIапэр сэ схуэдэщ.
Сяужьи, сяпи
къэхъуну-къэкIынум
Сыхуэмыхъуну зэран
си гум жеIэр.
Лъабжьэ сыгъэщI!
ЩIыр зэгуэпэкIыр сэ схуэдэщ.
Къысхуэди, къысхуэгъэдахэ.
Си зы къудамэ
абгъуэ щищIыну мэпIащIэ
илъэс тIощI дэкIмэ
кърашыну бзу гъуабжэр.
2003 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: