Псалъэжь: Хэдэ мэдэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Къызэджи къызжеIэ…

Къызэджи къызжеIэ,
Къызэплъи къэзгъащIэ
КъэзгъэщIыр зищIысыр,
Пщыхьэщхьэ гумащIэ.
Зэхоуэри пшапэр,
ГугъапIэ сохутэ.
Сыхэтми сщубзыщIу
Уэ сигу умыкъутэ.
Дунейр дамэдазэу
ЗэIуокI, зэтопщIыкIыр.
Бжэ мин къызэIуокIри
Мэщащэ IумыкIыр.
Пщыхьэщхьэ плъыфищэ,
Зи фащэр яIулIэ,
Уи IэплIэ къихутэм
Илъагъуу умылIэ.
ЗэтекI-зэтепщIыкIым
И щэхум сыхэшэ.
Зэхоуэри пшапэр,
КIыфI мэхъу уи дурэшхэр.
КърисщIэу и плъэкIэм,
КъызжиIэу и макъым
КъэзгъэщIыр зи Iыхьэм
Пшыхь бзэхыр хуосакъыр.
1997 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: