Псалъэжь: Унагъуэ умыхъуу къуажэ ухъункъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

КхъыIэ…

***
КхъыIэ,
Мы дунейм теухуауэ
ЖыIэ…
ЩIыIэщ,
Ауэ добауэ,
ДыщыIэщ.
Уэгум
Дихьэжыпами
ТщIэркъым.
Ауэ
Дэ дуней псор
Къыддобауэ.
КхъыIэ,
Уэ абы теухуауэ
ЖыIэ.
ГъащIэщ…
Уэ зыхэпщIыкIыр
КъэзгъащIэ,
КхъыIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: