Псалъэжь: Пщащэр щалъхуа унэм я хьэщIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Къэплъыхъуэр

Къэхъунур зэрыпэжымрэ…

Къэхъунур зэрыпэжымрэ
Къэхъуар къызэрытхэнэмрэ
КъытщыщIхэр зэрызэщхьымрэ
Иджы догъэлъэпIэж…
Сыгъуэгыурэ, сыгуIэурэ,
Зы лъагъуэм лъагъуэ тесщIэурэ,
Псэ Iэсэр хьэршым тесшэурэ
Сыбзэхри сыкIуэдыжт.
УкъакIуэурэ, укIуэжурэ,
Зы къыбгурымыIуэжурэ,
Уигу сщIэгъур щIебгъэгъуэжурэ
Уэ зы пIэм уимытыжт.
Ар блокIыр – зы щытыкIэщи,
Тщогъупщэ – зы къэхъукIэщи.
Гухэлъым и теплъэгъуэхэр
ЩIэрыщIэурэ тхуехъуэж.
ГуфIэгъуэр зэрылъапIэри,
Гухэгъуэр зэрыяпэри
Зэм-зэмкIэ къеджэгъуафIэрэ
ЩIэщыгъуэу соIуэтэж…
2001 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: