Псалъэжь: Зи унэ и хьэдэ зы унэ итIысэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

Iэгу лъэныкъуэр щIыIэмылщ…

Iэгу лъэныкъуэр щIыIэмылщ,
Мыдрей Iуэгур мафIэщ.
Гуауэр сигу щызогъэтIылъ,
Гукъанэр щIыкIафIэщ.
ФэрыщIыгъэкIэ сешу
А гукъанэ бзаджэм.
Сызэрихуэурэ сешыху
Сыдигъэтщ къуэладжэм.
А къуэладжэм сигу щыкIащ –
СыщопэкIу куэд щIауэ.
КъызеIуэкIыр: «УпыкIащ
ФIыуэ плъагъу уи щауэм»…
Сэ а щауэр си пщIыхьэгъущ,
Си махуэ гупсысэщ.
Къызэрытыр хуэзмыгъэгъу,
Зыхузогъэгусэ.
Сэ гукъанэм сыIэщIэлъщ,
ЩIохъухьыж ар гуауэ.
СщхьэщыкIыну пIэрэ щIэх?
ЗэрысщIынур дауэ?
Гуауэщхьэуэм и зэран
ЗэкIыжынур сощIэ.
Си щыуагъэр мэхъу бэян,
Си гухэлъым къощэ.
КъэзмыщIын си Iуэху хэIущIыIу –
Аращ сызыпылъыр.
Мылым мафIэр егъэупщIыIу,
ЕгъэткIу мафIэм мылыр.
2000 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: