Псалъэжь: Хъуапсэ и псэ кIуэдкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Гугъэр нахуэщ, гугъэр нэхущ…

Гугъэр нахуэщ, гугъэр нэхущ.
Псэм егъуэтри , зеущэху.
Зэм- согугъэ, зэм- согыз.
Псэм зешыIэ, псэр мэуз.
Дэнэ, си псэ, укъикIа?
Пшагъуэ Iув укъыхэкIа?
Си щытыкIэр схуэзыхъуэж,
Укъыщежьэр къызощIэж.
Гугъэм гъуэгур егъэнэху.
ГъащIэм си псэр егъэунэху…
Уэ зыщIыпIэ укIуащ,
сэ ар сощIэ.
Уэ уежьауэ укъэтщ,
сэ сыножьэ.
Уэ уздэкIуэр жыпIащ,
сыныппоплъэ.
Си гухэлъыр псы уэрщ,
сэ къызолъэ.
Си гухэлъыр къиуащ,
урихьэхыу.
Уэ зыщIыпIэ укIуащ,
…удихьэхри.
Уэ ущежьэм жыпIащ,
псалъэ гуэрхэр.
«Къысхуэгъэгъу…си гуэныхьщ…»
нэгъуэщI гуэрхэр.
Сэ а псор си мыIуэху
мы зы гъуэгукIэ.
СыщыIэнщ ущыIэху,
зэкIэ, зэкIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: