Псалъэжь: Гъуэгу техьэ гъуэгу тенэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

Къэплъыхъуэр

Гъатхэ уэс…

Гъатхэ уэс,
уэ си гум дыгъэр къыбогъэхьэ.
Гъатхэ уэс,
уэ сыт жыпIэну узыхуейр?
«Унэм щIэс»?
«Дунейм уэ зэкIэ утемыхьэ»?
Гъэр ногъэс,
сэ пхужызмыIэ «Еу-уей».
Уэ ухуитщ
щIым уеIусэну иужь дыдэу.
Уэ ухуитщ
щIымахуэм пхуну и лъэужь.
ФIыуэ сэ
узмылъагъуну къысхуумыдэ,
Дыгъэрами
си нэгу щIэтыр зи нэгу плъыжь.
1997 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: