Псалъэжь: Гурыщхъуэ нэрыщхъуэ ухуешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Дыгъэпсым хоткIухь…

Дыгъэпсым хоткIухь,
Джабэ нэкIум тожабзэ,
Бзу макъым, удзымэм
ЩIогъуалъхьэри йош
Пщыхьэщхьэ плъыфищэр.
Аргуэру сохъуапсэ
Бзэ мин зыIурылъым.
И гъуджэм сыкъощ.
Щыбзэхри дэнэ?
Зэрыхъури дауэ?
Зэш IэфIым и IэплIэр
КъысхуищIурэ хуит…
Къысщохъу иджыпстукIэ
Сэрар сэрмырауэ…
МахуэкIэм и хьэлщ
СIихыжын къыщызит.
1996 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: