Псалъэжь: Нэм пэжыжьэми гум пэблагъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ЦIыхум и нэхур…

ЦIыхум и нэхур
Нурым хокIуадэ,
Нурым хожабзэ,
Бзийхэм щыщ мэхъу.
Къэхъумэ къэхъур
Сядэж и адэ
Игу зыхуэкъабзэу
Ихъума щэхущ…
Хущхъуэу къыхихыр
Щхъухь хуэмыхъуну
Лъэпкъыр мэгугъэ,
Лъэпкъыр мэпсэу.
Нур къыщхьэщихым
Дыгъэм хигъэщIкъым.
ГъащIэри кIэщIкъым,
Къуитми – зэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: