Псалъэжь: Дыгъэр зытемыпсэр щыIэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

ТIыхъуэм

15_3_39ХуэIэзэ хъуащ дыгъуэкIэм
Юрист ТIыхъуэр:
«Утетуи хабзэм,
Мэхъур,- жи,- удыгъуэ».

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: