Псалъэжь: ЛIыжьым и лIыгъэр къэрабгъэм и псэлъафэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ныбэ Iуэху зезыхуэ Борис

36_13_3Хуэмей къищIэну зэрагъэкIыр рисыр:
«Зэрашхыр сщIэмэ, куэдыщэщ»,- жи Борисым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 56

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: