Псалъэжь: Уи мыгъусэ уи лъатэпс иумыгъапхэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Мулид-«инвалид»

Хузэпхынущ
Накъэдыкъэу лIитI,
Ныкъуэдыкъуэуэ къабжауэ,
Ахъшэ хъушэ зыхуаший Мулид.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: