Псалъэжь: Узыгъэблагъэ гъэблэгъэжи, узыгъэбий гъэбииж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Къэплъыхъуэр

КъэщIэрей и усэ

bjСомым и щхьэр тIэкIу къиIэтмэ,
И цыр мэтхъур Толэ:
Шэч хэмылъу, кассэм хэлъу
Абы иIэр долларщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: